Letní tábory · Táborový provozní řád

TÁBOROVÝ PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO RODINNÉHO KLUBU NA TIŠNOVSKU KALUŽNÍČEK

 

  1. Úvod

Provozní řád Lesního rodinného klubu na Tišnovsku Kalužníček (dále jen Kalužníček) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování Kalužníčku v průběhu tábora.

Provozní řád je platný od 25.1.2022 do nahrazení novým provozním řádem. Aktuální provozní řád je umístěn v zázemí Kalužníčku a na webu Kalužníčku (http://lesniklub.tisnovsko.eu/?file=letni-tabory/taborovy-provozni-rad). Rodiče dětí přihlášených na tábor jsou povinni se seznámit s obsahem provozního řádu nejpozději před nástupem dítěte na tábor Kalužníčku.

1. 1.    Kontaktní informace

Za sebevědomé Tišnovsko, z. s., provozovatel klubu

IČ: 26635160

Mánesova 706,66603Tišnov

Bankovní spojení: Fio banka

Č.ú. 2901818191/2010

Lesní rodinný klub na Tišnovsku Kalužníček

1. 2. Adresa provozu Lesního rodinného klubu na Tišnovsku Kalužníček

Lomnička 101, 66601 Lomnička

Parcela č. 492/1

k.ú. Lomnička

 

http://lesniklub.tisnovsko.eu/

koordinatorka@kaluznicek.cz

 

2.    Provozní informace

2. 1. Provozní podmínky

 

Spolek ZasebevědoméTišnovsko,z. s.provozuje Kalužníček, který v době prázdnin pořádá tábory (příměstské a putovní) pro děti od 3 do 12 let.

 

Termíny konání táborů jsou vždy uvedeny na stránkách Kalužníčku a v Přihlášce na tábor LRKT Kalužníček (dále jen „Přihláška“).

 

Provoz příměstských táborů je celodenní od 8:00 do 16:00 pondělí-pátek. Provoz putovního tábora je vždy určen na Přihlášce.

 

2. 2. Zázemí

Zázemím Kalužníčku je jurta, která je vybavena dřevěnou zateplenou podlahou, kamny a kompletním zateplením, stolečky, židličkami a matracemi pro odpočinek dětí. V těsné blízkosti jurty se nachází přístavba, jejíž součástí je umývárka, pilinová kompostovací toaleta a šatnička. Na přístavbu navazuje zastřešená terasa se stoly a lavicemi. Dohled nad správným užíváním toalety a vynášením toalety zajišťuje uklízečka. V přístavbě jsou dětem k dispozici nočníky. Na pozemku se dále nachází sklad na nářadí a pomůcky. Zahrada má rovinný zatravněný terén s několika ovocnými a okrasnými stromy, ohništěm, dětskou kuchyňkou, blátovištěm, bylinkovou spirálou aj.

Vybavení jurty a přístavby umožňuje pohodlné sezení dětí a uložení pomůcek a náhradního oblečení. V případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát a odpočinout si. Probíhá zde stravování (oběd) a odpolední odpočinek dětí.

Voda je zajištěna každodenně přivezenými barely s čerstvou pitnou vodou plněnými ze studny umístěné na vedlejším pozemku. Průvodce připraví teplou vodu před příchodem dětí ohřevem na kamnech nebo plynovém vařiči a přelitím do barelu s kohoutkem. Tím je zajištěna teplá tekoucí voda na umytí rukou apod.

 

Úklid zázemí zajišťuje každodenně uklízečka Kalužníčku k tomu pověřená.

 

2. 3.      Přihlášení dítěte na tábor

Přihlášení dětí na tábory probíhá:

1. průběžně zejména podle zájmu rodičů o tábory a případně volných kapacit, a to u kontaktní osoby provozovatele prostřednictvím e- mailu koordinatorka@kaluznicek.cz.

 

Před nástupem na tábor doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Táborovým provozním řádem a Koncepcí Lesního rodinného klubu na Tišnovsku.

 

2. 4.      Přijetí dítěte na tábor

Na přijetí dítěte na tábor není nárok. O přijetí dětí rozhoduje provozovatel, přičemž je pro přijetí rozhodující:

· Odevzdání vyplněné přihlášky do 31. května

· Přijetí platby za tábor do 31. května

· Zralost dítěte pro účast na táboře

· Sourozenci mají přednost

 

Poté, co provozovatel oznámí rodičům, že dítě může být přijato na tábor ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu, rodiče odešlou online přihlášku do 31. května nebo v jiném termínu dohodnutém s koordinátorkou. Koordinátorka zároveň sdělí rodiči přesnou výši úplaty za účast dítěte na tábora (dále jen „platba“), číslo účtu a popis poznámky, který je totožný se jménem dítěte a termínem nebo názvem tábora, za který je prováděna platba. Rodič uhradí platbu do 31. května nebo v jiném termínu dohodnutém s koordinátorkou.

 

Strava 60,- Kč na den za oběd. Stravování se platí vždy současně s platbou za účast dítěte na tábora.

Dopolední a odpolední svačinu si nosí děti připravenou z domova, v souladu s pravidly stanovenými v bodě 5.6. tohoto provozního řádu.

 

2. 5.      Stornopodmínky

Pro letní tábory jsou storno poplatky stanoveny takto 25 % ceny akce při odhlášení 30 dní před akcí, 50 % při odhlášení méně než 5 dní před akcí. V případě odhlášení během tábora se vrací podíl z 25 % ceny, dle počtu nevyčerpaných dní. O vrácení poplatku je třeba písemně požádat koordinátorku Kalužníčku do konce akce. Storno se neplatí, pokud zákonný zástupce dítěte sám zajistí vhodného náhradníka. Celá částka se na něj převádí. Tuto skutečnost je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit koordinátorce Kalužníčku. Ve všech ostatních případech se storno poplatek účtuje.

3.     Dary pro Lesní rodinný klub na Tišnovsku Kalužníček:

Provozovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro náplň činnosti Lesního rodinného klubu na Tišnovsku Kalužníček.

 

Možnosti darování:

1. Vkladem na účet číslo: 2901818191/2010

2. Předáním finančního daru v hotovosti do rukou provozovatele.

3. Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle toho, kolik stála nebo obvykle stojí věc, která byla rodiči darována.

Potvrzení o daru:

Poté, co obdržíme dar, vypíšeme dárci příjmový pokladní doklad a následně zašleme či předáme dárci:

A) potvrzení o přijatém daru (pokud je to dar do 5 000,- Kč)

B) darovací smlouvu (pro dary nad 5 000,- Kč)

Dar v minimální výši 1000 Kč, kdy dárcem je fyzická osoba nebo 2000 Kč, kdy dárcem je podnikatel (právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru, které od nás obdržíte, poslouží jako účetní doklad.

4.        Předávání dětí na tábor

4. 1.     Předávání dítěte

Provozní doba příměstského tábora je od 8:00 do 16:00.

Rodiče nebo jimi zvolení zástupce předávají dítě od 8:00 do 8.45 v zázemí Kalužníčku, Lomnička 101, 66601.  Na pozemek je možné vcházet brankou se záklopkou.

 

V případě, že je v rámci programu naplánován výlet nebo akce mimo zázemí Kalužníčku, může být způsob předání dětí předem dohodnut jiným způsobem. Tento způsob je oznámen rodičům vždy předem SMS a/nebo e-mailem.

Rodiče dbají na řádné zajištění brány jak při příchodu, tak při odchodu.

Průvodce přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte, tj. rodič slovně oznámí, že předává dítě a vedoucí tábora slovní reakcí předání potvrdí. Rodič při předávání dítěte průvodce informuje o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu na táboru. Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.

Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu tábora.

4. 2.        Vyzvedávání dítěte

Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami  je do 16 hod v zázemí Kalužníčku, popřípadě na jiném předem určeném místě (týká se např. výletů).

V zázemí rodič zkontroluje stav vybavení dítěte potřebné pro další dny programu a případně doplňuje náhradní oblečení, které je uloženo v zázemí Kalužníčku. Dochvilnost při vyzvedávání dítěte je nutná. Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne týkajících se jejich dítěte (úrazy, hádky, vyjmutí klíštěte).

V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo případně promočení či prochladnutí dítěte bez možnosti situaci řešit vlastními silami vedoucích tábora, musí být po předchozím oznámení rodičům dítě vyzvednuto dříve.

4. 3.     Omlouvání dítěte

V případě absence dítěte na tábora je třeba dítě omluvit pouze kontaktováním vedoucího tábora.

 

5. Chod tábora

Vedoucí nejpozději 14 dnů před začátkem tábora informuje rodiče o podrobnostech týkajících se přímo daného tábora.

5. 1. Pravidla pobytu v zázemí Kalužníčku

Pravidla v zázemí klubu jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu tábora. Pravidla pobytu v zázemí Kalužníčku, budou k dispozici v zázemí klubu. Jelikož zázemí klubu je otevřené rodičům, jejichž dítě klub navštěvuje, je nutné respektovat předem domluvená pravidla, aby se skupina pod vedením vedoucích tábora mohla nerušeně věnovat společným aktivitám.

 

5. 2.     Pravidla lesa

Pravidla lesa jsou pilíře bezpečnosti, jež pomáhají průvodcům i dětem se společně pohybovat a fungovat v lesním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem pravidelně připomínány, tak aby se staly přirozenou součástí společného fungování skupiny.

 

5. 3.     Rytmus dne

 

Denní rytmus

8.00 – 8:45  scházení dětí, volná hra a činnosti dle vlastní volby,

8:45 – 13.00  dopolední program

13:00 – 13.30  hygiena, předobědový rituál, společný oběd,

13.30 – 14.00  odpočinek v pelíšku

14.00 – 16.00 odpolední program, volná hra, svačina

 

 

5. 4.     Vedoucí tábora

Se skupinou přibližně 15 dětí pracují alespoň dva vedoucí. Někteří z vedoucích mají vysokoškolské vzdělání z oblasti pedagogiky.

Programu se mohou zúčastňovat i dobrovolníci. Mohou jimi být rodiče docházejících dětí, studenti VŠ nebo dobrovolníci z jiných zemí EU zprostředkovaní Domem zahraniční spolupráce v rámci Evropského sboru solidarity. Odpovědnost za děti přebírají pouze vedoucí nikoliv dobrovolníci.

Vedoucí se dále vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji.

Vedoucí v rámci svého vzdělání absolvovali/ absolvují kurz první pomoci a mají zdravotní průkaz pro manipulaci s potravinami. Při práci s dětmi se průvodci inspirují koncepcí „Respektovat a být respektován“, montessori  a waldorfskou pedagogikou,  environmentální výchovou, ligou lesní moudrosti, zážitkovou pedagogikou a lesní pedagogikou.

5. 5.     Spolupráce a komunikace s rodiči

Chod klubu by se neobešel bez spolupráce s rodiči.

Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu tábora, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení programu.

Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s vedoucím.

Záležitosti spadající do kompetence vedoucího řeší rodič s vedoucím.

Záležitosti týkající se organizačního charakteru související s formálními záležitostmi a prezentačními náležitostmi Kalužníčku a provozovatele řeší rodiče s koordinátorkou Kalužníčku.

 

5. 6.     Stravování

Stravování na tábora se skládá z dopolední svačiny, obědu, odpolední svačiny a pitného režimu.

 

Dopolední a odpolední svačinu  připravují dětem rodiče nejlépe do krabičky, jak je dítě zvyklé. Jídlo nesmí podléhat rychlému zkažení. Odpolední svačinu rodič či dítě ukládá do termoboxu vybaveného chlazením. Svačina by měla splňovat zásady zdravého stravování a obsahovat nutričně vydatné a zdravé potraviny (celozrnné pečivo, cereálie, zeleninu, ovoce, ořechy). Sladkosti nejsou vhodnou táborou svačinou. Do batůžku je třeba sbalit i láhev s pitím. Vše připravit samozřejmě tak, aby dítě bylo schopno obsloužit se samo. Obaly od potravin si děti odnášejí v krabičce zpět.

 

Obědy přijímáme od pí Zuzany Kalné (Chutě - zvu Tě, Tišnov). Oběd dováží a mohou i vydávat rodiče či vedoucí tábora. Mytí nádobí zajišťují vedoucí.  Obědy splňují zásady zdravého stravování a jsou připravované z kvalitních surovin, bez chemických náhražek a konzervantů.

 

Cena oběda je 60,- Kč/den/dítě.

 

Pitný režim je zajišťován v zázemí Kalužníčku. Vždy bude připravena voda, bylinný či ovocný čaj, přírodní šťáva či jiný nápoj pro děti.  Preferujeme nápoje bez cukru. Na dobrý pitný režim dohlíží vedoucí.

 

5. 7.     Doba odpočinku

Odpočinek po obědě probíhá od 13.30 do 14.00 hod. Během něj děti spí nebo jinak odpočívají. V teplých nedeštivých dnech mohou děti odpočívat venku.

 

5. 8.     Informace o zdravotním stavu dítěte

Před začátkem tábora rodiče odevzdají vytisknuté, vyplněné a podepsané Prohlášení zákonných zástupců dítěte ve smyslu zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jehož formulář dostanou rodiče v předstihu od vedoucího tábora.

Vedoucí při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Rodič je povinen informovat vedoucího o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (případně dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

Vedoucí může odmítnout dítě na tábor přijmout, pokud usoudí, že není dítě zdravé (teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.)

Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu na tábora (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni.

V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno vedoucím a oznamuje jej při vyzvedávání dítěte. Rodiče jsou povinní informovat vedoucího o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem.

Očkování dítěte není podmínkou při přijetí dítěte na tábor.

Někteří vedoucí v rámci svého vzdělání absolvovali kurz první pomoci a mají zdravotní průkaz pro manipulaci s potravinami.

Vedoucím mají během tábora k dispozici plně vybavenou lékárničku. Do lesa je vedoucí vybaven lékárničkou první pomoci.

5. 9.     Vybavení  a oblečení dítěte pro pobyt na táboru

5. 9. 1.  Vybavení

Na začátku táboru si děti do zázemí Kalužníčku přinesou:

Podepsanou tašku s náhradním oblečením včetně obuvi.

Obsah vaku rodič přizpůsobuje aktuálnímu počasí. Náhradní oblečení musí být kompletní náhrada oblečení, které má dítě v danou chvíli na sobě. Vak (taška) zůstává v zázemí Kalužníčku. Při vyzvedávání dítěte je dobré zkontrolovat, co z vybavení bylo přes den použito a co je nutné doplnit.

Každý den si děti přinesou:

Nepromokavý batůžek (nebo s pláštěnkou) s nastavitelnými popruhy a prsním pásem a v něm:

- dopolední svačinku v krabičce

- pití v láhvi

- pláštěnku

- náhradní „spodní“ oblečení nejlépe v nepromokavém obalu

- kapesník/y

Náhradní oblečení z vaku, které rodiče předchozí den kvůli ušpinění apod. odnesli.

5. 9. 2. Oblečení

Prosím počítejte s tím, že děti si budou chtít pobyt v lese užít a my jim v tom nebudeme bránit. Vybavte je tedy takovým oblečením, u kterého nevadí ušpinění či případné poškozeníVšechno oblečení je nutné mít podepsané pro lepší orientaci vedoucích.

 

Pravidla oblékání při pobytu na tábora:

Základem oblékání je cibulovité vrstvení (lépe více vrstev než jedna tlustá).

 

V teplejší počasí, kdy teploměr ukazuje 15 a více stupňů doporučujeme pokrývku hlavy – kšiltovka, čepeček atd. Oblečení do lesa může mít dlouhý rukáv i nohavice z důvodu ochrany před klíšťaty a případnými odřeninami. Doporučujeme lehké a vzdušné materiály. V lese je i při vysokých teplotách chládek a tak dlouhé rukávy a nohavice z lehkého materiálu poslouží jako izolace. Obuv by měla být pevná a uzavřená. Při chladnějším počasí je dobrá ještě fleecová mikina, šusťáková bunda a šusťáky nebo tepláky.