O Klubu · Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO RODINNÉHO KLUBU NA TIŠNOVSKU

 

  1. Úvod

Provozní řád Lesního rodinného klubu na Tišnovsku (dále jen Klubu) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování klubu. Provozní řád je nezbytnou součástí dohody mezi rodiči a provozovatelem – spolkem Za sebevědomé Tišnovsko, z. s.; IČ: 26635160, se sídlem Mánesova 706,66603Tišnov (dále jen „provozovatel“).

Provozní řád je platný od 16.6.2018 do nahrazení novým provozním řádem. Aktuální provozní řád je umístěn v zázemí klubu a na webu klubu (http://lesniklub.tisnovsko.eu/). Rodiče dětí registrovaných k docházce jsou povinni se seznámit s obsahem provozního řádu nejpozději při podpisu Dohody o podmínkách účasti děti na aktivitách Lesního rodinného klubu na Tišnovsku.

1. 1.    Kontaktní informace

Za sebevědomé Tišnovsko, z. s., provozovatel klubu

IČ: 26635160

Mánesova 706,66603Tišnov

Bankovní spojení: Era/ Poštovní spořitelna

Č.ú. 279495396/0300

Lesní rodinný klub na Tišnovsku

1. 2. Adresa provozu Lesního rodinného klubu na Tišnovsku

Lomnička 101, 66601 Lomnička

Parcela č. 492/1

k.ú. Lomnička

 

http://lesniklub.tisnovsko.eu/

nesporova.adela@gmail.com

 

2.    Provozní informace

2. 1. Provozní podmínky

 

Spolek ZasebevědoméTišnovsko,z. s.provozuje LesnírodinnýklubnaTišnovsku (dále též jen „Klub“). Jednáseoprožitkovýprograminspirovanýlesnímateřskouškolouprodětipředškolníhověkuod3do7letarodičesmladšímidětmi,kterýprobíhá od září do června, od pondělí do pátku,zakaždéhopočasívenku(dále „lesníklub) od 8 do 16 hodin se zázemím v jurtě.

 

Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. Lesní klub nezajišťuje péči v době školních prázdnin a státních svátků. Docházka dítěte do lesního klubu začíná, pokud není domluveno jinak, 1. dne daného měsíce (např. 1. září).

Přibližně jednou za měsíc mohou být v programu výlety, které mohou znamenat sraz na jiném místě. Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, které se akcí účastní.

Provoz lesního klubu neprobíhá během státních svátků a většiny školních prázdnin: podzimní, vánoční, jarní, velikonoční, letní. Za tyto volné dny nevzniká nárok na vrácení úplaty za účast dítěte.

 

V době prázdnin mohou být organizovány příměstské a putovní tábory, na jejichž provoz se tento provozní řád vztahuje jen v omezené míře. Konkrétní podmínky provozu příměstských táborů budou zveřejněny v dostatečném předstihu před jeho zahájením.

 

Provoz lesního klubu je celodenní od 8:00 do 16:00 pondělí-pátek.

 

Kapacita skupiny na den je maximálně 20 dětí. Se skupinou dětí pracují průvodci. Pokud zájem rodičů převažuje kapacity klubu, vede provozovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit.

 

2. 2. Zázemí

Zázemím lesního klubu je jurta, která je vybavena dřevěnou zateplenou podlahou, kamny a kompletním zateplením, stolečky, židličkami a matracemi pro odpočinek dětí. V těsné blízkosti jurty se nachází přístavba, jejíž součástí je umývárka, pilinová kompostovací toaleta a šatnička. Dohled nad správným užíváním toalety a vynášením toalety zajišťují průvodci. V přístavbě jsou dětem k dispozici nočníky. Na pozemku se dále nachází sklad na nářadí a pomůcky. Zahrada má rovinný zatravněný terén s několika ovocnými a okrasnými stromy, ohništěm, dětskou kuchyňkou, blátovištěm, bylinkovou spirálou aj.

Vybavení jurty a přístavby umožňuje pohodlné sezení dětí a uložení pomůcek a náhradního oblečení. V případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát a odpočinout si. Probíhá zde stravování (oběd) a odpolední odpočinek dětí.

Voda je zajištěna každodenně přivezenými barely s čerstvou vodou plněnými z veřejného vodovodu v domácnosti. Průvodce připraví teplou vodu před příchodem dětí ohřevem na kamnech nebo plynovém vařiči a přelitím do barelu s kohoutkem. Tím je zajištěna teplá tekoucí voda na umytí rukou apod.

 

Úklid zázemí zajišťují každodenně rodiče dětí v rámci dobrovolných prací pro lesní klub, a to vždy v odpoledních hodinách. Týdenní úklid zajišťuje osoba k tomu pověřená. Úklidy většího rozsahu probíhají s pomocí rodičů na rodičovských brigádách.

 

2. 3.      Zápis dítěte k docházce

Zápis dětí do lesního klubu probíhá:

1. průběžně zejména podle zájmu rodičů o docházku a případně volných kapacit lesního klubu, a to u kontaktní osoby provozovatele prostřednictvím e- mailu nesporova.adela@gmail.com.

 

2. hromadně na další školní rok v měsíci dubnu formou pohovorů s rodiči a seznámením se s dítětem.

Před nástupem do lesního klubu doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem, Koncepcí Lesního rodinného klubu na Tišnovsku a Dohodou o podmínkách účasti děti na aktivitách Lesního rodinného klubu na Tišnovsku. Po předchozí domluvě navštíví rodič společně s dítětem lesní klub osobně a seznámí se s prostředím, zázemím a průvodci.

 

2. 4.      Přijetí dítěte do lesního klubu

Na přijetí dítěte do lesního klubu není nárok. O přijetí dětí rozhoduje provozovatel, přičemž je pro přijetí rozhodující:

· Zralost dítěte pro účast v lesním klubu

· Sourozenci mají přednost

· Volba modelu docházky a kapacita lesního klubu

· Věková různorodost skupiny

· Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině

· Možnosti zapojení rodičů do fungování klubu

 

Poté, co provozovatel oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do lesního klubu ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu a modelu, rodiče vytisknou, vyplní a podepíšou provozovatelem jim zaslanou Dohodu o podmínkách účasti děti na aktivitách Lesního rodinného klubu na Tišnovsku, včetně jejích příloh ve 2 originálech a předají je kontaktní osobě provozovatele - koordinátorce. Koordinátorka poté sdělí rodiči přesnou výši úplaty za účast dítěte (dále jen „platba“), číslo účtu a popis poznámky, který je totožný se jménem dítěte a měsícem, za který je prováděna platba. Rodič uhradí platbu dle ceníku lesního klubu v dohodnutý termín na účet provozovatele.

2. 5.      Návštěvní den

Pokud si nejste jisti, jak vaše dítě zvládne pobyt v lesním klubu, nabízíme návštěvní den, kdy může přijít rodič do lesního klubu s dítětem a účastnit se programu s průvodci. Je to možnost pro rodiče, kteří teprve zvažují docházku dítěte do lesního klubu. Využití této možnosti je třeba nejprve předem nahlásit koordinátorce a domluvit, kdy a jak návštěvní den proběhne. Lze se domluvit i na více návštěvních dnech. Průvodci v tomto případě za dítě nenesou odpovědnost. Rodiče s dětmi musí respektovat pravidla provozu lesního klubu.

 

2. 6.      Modely docházky

a) Celotýdenní docházka. Dítě se účastní aktivit lesního klubu samostatně pět dní v týdnu v době provozu lesního klubu.

b) Dvoudenní, třídenní, čtyřdenní docházka. Dítě navštěvuje lesní klub v dny, které rodiče uvedli v evidenčním listu dítěte a byly potvrzeny provozovatelem.

 

3. Finanční podmínky

Rodiče, kteří mají zájem o službu lesního klubu se zavazují hradit úplatu za účast dítěte (dále jen „platba“). 

Výše platby lesního klubu jsou následující:

2 dny v týdnu:  roční platba 28 800 Kč, tzn. 2400 Kč měsíčně

3 dny v týdnu:  roční platba 38 400 Kč, tzn. 3200 Kč měsíčně

4 dny v týdnu:  roční platba 44 400 Kč, tzn. 3700 Kč měsíčně

5 dnů v týdnu:  roční platba 48 000 Kč, tzn. 4000 Kč měsíčně

 

Půldenní docházka je možná pouze za cenu celodenní docházky.

 

Platbazaúčastdítětevlesnímklubu bude prováděnapřevodemna účet provozovatele - čísloúčtu279495396/0300,přičemž do poznámek se uvede  JMÉNO DÍTĚTE + MĚSÍCE, za které je platba hrazena. Nebo je platba možná hotově do rukou koordinátorky či průvodců. Platbu je možno hradit v pravidelných měsíčních splátkách, a to nejpozději do 20. dne měsíce, který předchází o měsíc začátek docházky do lesního klubu, nedohodne-li se zástupce s provozovatelem jinak. (příklad termínu platby: za docházku v měsíci listopadu  je nutno platbu uhradit do 20. září daného roku).

 

Platební termíny:

Termín splatnosti platby (den/měsíc)

Měsíc docházky, za který je hrazeno

do 20. 7.

září

do 20. 8.

říjen

do 20. 9.

listopad

do 20. 10.

prosinec

do 20. 11.

leden

do 20. 12.

únor

do 20. 1.

březen

do 20. 2.

duben

do 20. 3.

květen

do 20. 4.

červen

do 20. 5.

červenec

do 20. 6.

srpen

Rodičům dítěte nastupujícího docházku mimo začátek školního roku bude vystaven platební výměr s termíny podle individuální domluvy s následným přechodem na uvedené termíny plateb.

Ceny nezahrnují stravné.

Strava 50,- Kč na den za oběd a odpolední svačinu. Stravování se platí vždy dle pokynů koordinátorky obědů, která poskytne potřebné informace k platbě nejpozději do začátku školního roku.

Dopolední svačinu si nosí děti připravenou z domova, v souladu s pravidly stanovenými v bodě 5.6. tohoto provozního řádu

 

Ceny nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, které se akcí účastní. Kolik akce stojí, sdělí průvodce rodičům předem a rodiče finanční obnos předají průvodci při předání dítěte.

 

Provozovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši plateb za docházku do lesního klubu a modely docházky, které je povinen nejméně 2 měsíce před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách.

V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu lesního klubu (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz. Pokud má dítě delší absenci než 14 dní, je možné se domluvit na nahrazení docházky podle kapacity lesního klubu. O náhradě se rodič domlouvá s koordinátorkou.

Poměrná část již uskutečněné platby za docházku dítěte se na vyžádání rodiče vrací pouze v případě omluvené a doložené dlouhodobé nemoci dítěte, a to od 4. týdne trvání této nemoci.

Poplatek za návštěvní den je potřeba provést po předchozí domluvě návštěvního dne s koordinátorkou na účet provozovatele 279495396/0300, nebo hotově do rukou koordinátorky či průvodců. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte ND+Vaše jméno.

Platbu oběda v návštěvním dnu je potřeba provést hotově do rukou koordinátorky či průvodců.

Cena návštěvního dne je 200,- Kč za dítě a 50,- Kč za oběd a odpolední svačinu.

Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní. Kolik kulturní akce stojí, sdělí průvodce nebo koordinátorka rodičům předem a rodiče finanční obnos předají průvodci při předání dítěte.

 

3. 1.     Dary pro Lesní rodinný klub na Tišnovsku:

Provozovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro náplň činnosti Lesního rodinného klubu na Tišnovsku.

 

Možnosti darování:

1. Vkladem na účet číslo: 279495396/0300

2. Předáním finančního daru v hotovosti do rukou provozovatele.

3. Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle toho, kolik stála nebo obvykle stojí věc, která byla rodiči darována.

Potvrzení o daru:

Poté, co obdržíme dar, vypíšeme dárci příjmový pokladní doklad a následně zašleme či předáme dárci:

A) potvrzení o přijatém daru (pokud je to dar do 5 000,- Kč)

B) darovací smlouvu (pro dary nad 5 000,- Kč)

Dar v minimální výši 1000 Kč, kdy dárcem je fyzická osoba nebo 2000 Kč, kdy dárcem je podnikatel (právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru, které od nás obdržíte, poslouží jako účetní doklad.

4.        Předávání dětí do lesního klubu, vyzvedávání a omlouvání dítěte, docházková tabulka

4. 1.     Předávání dítěte

Provozní doba lesního klubu je od 8:00 do 16:00.

Rodiče nebo jimi zvolení zástupce předávají dítě od 8:00 do 8.45 v zázemí Lesního rodinného klubu na Tišnovsku, Lomnička 101, 66601.  Na pozemek je možné vcházet brankou se záklopkou.

 

V případě, že je v rámci programu naplánován výlet nebo akce mimo zázemí klubu, může být způsob předání dětí předem dohodnut jiným způsobem. Tento způsob je oznámen rodičům vždy předem SMS a/nebo e-mailem.

Rodiče dbají na řádné zajištění brány jak při příchodu, tak při odchodu.

Průvodce přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte, tj. rodič slovně oznámí, že předává dítě a průvodce slovní reakcí předání potvrdí. Poté rodič zapíše své dítě do docházkového listu, který je k dispozici v šatničce.Rodič při předávání dítěte průvodce informuje o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v lesním klubu. Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.

Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu lesního klubu. Účast na společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je velmi důležitou součástí programu.

4. 2.        Vyzvedávání dítěte

Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami  je do 16 hod v zázemí klubu, popřípadě na jiném předem určeném místě (týká se např. výletů).U dětí mladších 4 let velmi doporučujeme vyzvedávání dětí do 14 hod, a to z důvodu náročnosti programu lesního klubu a potřeb dítěte.

V zázemí rodič zkontroluje stav vybavení dítěte potřebné pro další dny programu a případně doplňuje náhradní oblečení, které je uloženo v zázemí lesního klubu. Dochvilnost při vyzvedávání dítěte je nutná. Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, hádky, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte.

V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo případně promočení či prochladnutí dítěte bez možnosti situaci řešit vlastními silami průvodců lesního klubu, musí být po předchozím oznámení rodičům dítě vyzvednuto dříve.

4. 3.     Omlouvání dítěte

V případě absence dítěte v lesním klubu je třeba dítě omluvit pouze prostřednictvím docházkového tabulky, a to nejpozději do 20.00 předchozího dne, později pak pouze kontaktováním průvodce nebo koordinátorky. V případě, že se jedná o absenci delší než 2 týdny je nutné uvědomit koordinátorku klubu.

Náhradní docházka je možná pouze po 14 denní absenci. Náhrada není možná v případě, kdy to kapacita lesního klubu neumožňuje. Peníze za zameškanou docházku se nevrací. Náhrady docházky lze řešit pouze po předchozí domluvě s koordinátorkou prostřednictvím docházkové tabulky.

Poměrná část již uskutečněné platby za docházku dítěte se na vyžádání rodiče vrací pouze v případě omluvené a doložené dlouhodobé nemoci dítěte, a to od 4. týdne trvání této nemoci.

 

5. Chod lesního klubu

5. 1. Pravidla pobytu v zázemí lesního klubu

Pravidla v zázemí klubu jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu klubu. Pravidla pobytu v zázemí klubu, budou k dispozici v zázemí klubu. Jelikož zázemí klubu je otevřené rodičům, jejichž dítě klub navštěvuje, je nutné respektovat předem domluvená pravidla, aby se skupina pod vedením průvodce mohla nerušeně věnovat společným aktivitám.

 

5. 2.     Pravidla lesa

Pravidla lesa jsou pilíře bezpečnosti, jež pomáhají průvodcům i dětem se společně pohybovat a fungovat v lesním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem pravidelně připomínány, tak aby se staly přirozenou součástí společného fungování skupiny.

 

5. 3.     Rytmus dne, měsíce a  roku v lesním klubu

Dítě má přirozenou potřebu rytmu nejen, co se týká spánku a bdění, klidu a aktivity, ale i opakování pohybu, zvuku a rytmu. Proto je důležitý rytmus dne, měsíce i roku.

Denní rytmus

8.00 – 9:30  scházení dětí, volná hra a činnosti dle vlastní volby, výuka angličtiny

nejpozději v 10:00  ranní kruh, společné přivítání, vzájemné seznámení a počítání, nastínění programu dne, uvědomění dne, měsíce, počasí.

10:20 – 13:00 výprava, hygiena po návratu z výpravy

13:00 – 13.30  předobědový rituál, společný oběd, hygiena

14.00 doporučený čas pro vyzvedávání dětí mladší 4 let

13.30 – 14.30  odpočinek v pelíšku

14.30 – 16.00 odpolední program, volná hra, svačina

 

 

Měsíční rytmus

Rytmus roku je utvářen střídáním měsíců. Vnímáme proměny přírody v daném měsíci, náladu roční doby a navazujeme na  lidové tradice konkrétního období. Z lesa si přinášíme přírodniny do zázemí klubu. 

Rytmus roku

Rytmus roku vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. V pedagogickém programu navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Podrobný popis je uveřejněn v Koncepci Lesního rodinného klubu na Tišnovsku, která je volně přístupná na našich webových stránkách.

 

Výuka anglického jazyka

V průběhu školního roku nabízíme výuku angličtiny hravou a nenásilnou formou podle metodiky ZuZu. Ve světě je angličtina jako druhý jazyk pro mnohé lidi od nejútlejšího věku naprosto přirozená. Samotné lekce dětem přiblíží tematické okruhy slov a frází blízké jejich světu. Výuka probíhá několikrát týdně ráno před ranním kruhem. Není povinná, nicméně všechny přítomné děti nějakým způsobem vtáhne. Výuka anglického jazyka není součástí úplaty za účast dítěte v lesním klubu. Výuka začíná koncem září a končí v začátkem června. Cenu za výuku jazyka poskytne rodičům lektorka nejpozději do začátku školním roku.

5. 4.     Průvodci

Se skupinou přibližně 20 dětí pracují nejméně tři průvodci. Někteří z průvodců mají vysokoškolské vzdělání z oblasti pedagogiky. Všichni pak mají zkušenosti v oblasti předškolního vzdělávání a sdílí nadšení pro práci v klubu.

Programu se mohou zúčastňovat i dobrovolníci. Mohou jimi být rodiče docházejících dětí, studenti VŠ nebo dobrovolníci z jiných zemí EU zprostředkovaní Domem zahraniční spolupráce. Odpovědnost za děti přebírají pouze průvodci nikoliv dobrovolníci.

Průvodci se dále vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji.

Průvodci v rámci svého vzdělání absolvovali/ absolvují kurz první pomoci a mají zdravotní průkaz pro manipulaci s potravinami. Při práci s dětmi se průvodci inspirují koncepcí „Respektovat a být respektován“, montessori  a waldorfskou pedagogikou,  environmentální výchovou, ligou lesní moudrosti, zážitkovou pedagogikou a lesní pedagogikou.

5. 5.     Spolupráce a komunikace s rodiči

Chod klubu by se neobešel bez spolupráce s rodiči.

Komunitní způsob fungování klubu je nedílnou součástí jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí.

Dobré vztahy mezi průvodci a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti společných prožitků (rodičovské schůzky, slavnosti, brigády atd.)

Rodiče se tedy mohou podílet na chodu klubu (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace atd.). Nabídka možné výpomoci je rodičům průběžně sdělována.

Rodiče se podílejí na přípravě aktivit pořádaných pro děti z klubu (příprava na slavnosti, narozeniny dětí, organizace výletů aj.)

Rodiče se podílejí alespoň 10 hodinami za pololetí na organizaci klubu konkrétní výpomocí (úkoly), které si vybírají na začátku školního roku. Pokud se podílet nemohou/ nechtějí, uhradí symbolickou částku 500,- Kč/pololetí na účet 279495396/0300. Mezi konkrétní výpomoc patří například denní úklid zázemí (0,5hod), vaření obědů, výpomoc na bleších trzích a jiných akcích určených pro veřejnost, brigády, velký úklid, koordinace obědů, jednou týdně hlídání dětí v době od 8 do 9 hod v zázemí lesního klubu po dobu porady průvodců.

Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu klubu, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu.

Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s průvodcem.

Rodiče jsou pravidelně informování o dění v klubu emailem, nebo formou rodičovské schůzky.

Záležitosti spadající do kompetence průvodce řeší rodič s průvodcem.

Záležitosti týkající se organizačního charakteru související s formálními záležitostmi a prezentačními náležitostmi klubu a provozovatele řeší rodiče s koordinátorkou klubu.

Rodičovská schůzka: Program setkání připravuje koordinátorka spolu s rodiči, každý může do předem stanovené doby doplnit svá témata. Pozvánku s programem rozesílá koordinátorka nejpozději týden předem emailem. Rodiče jsou povinni se pravidelných setkání účastnit z důvodu zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti. Rodičovská schůzka se odehrává přibližně 1x za 3 měsíce, většinou ale dle potřeby.

 

Slavnosti: Rozpis plánovaných slavností je uveden v Harmonogramu pro daný školní rok. Slavnosti vycházejí z přírodních cyklů, lidových tradic a svátků.

 

5. 6.     Stravování

Stravování v lesním klubu se skládá z dopolední svačiny, obědu, odpolední svačiny a pitného režimu.

 

Dopolední svačinu  připravují dětem rodiče nejlépe do krabičky, jak je dítě zvyklé. Jídlo nesmí podléhat rychlému zkažení. Svačina by měla splňovat zásady zdravého stravování a obsahovat nutričně vydatné a zdravé potraviny (celozrnné pečivo, cereálie, zeleninu, ovoce, ořechy). Sladkosti nejsou vhodnou školkovou svačinou. Do batůžku je třeba sbalit i láhev s pitím, v zimě termosku. Vše připravit samozřejmě tak, aby dítě bylo schopno obsloužit se samo. Obaly od potravin si děti odnášejí v krabičce zpět.

 

Oběd připravují, dováží a mohou i vydávat rodiče. Mytí nádobí zajišťují průvodci.  Obědy by měly splňovat zásady zdravého stravování a jsou připravované z kvalitních surovin (včetně kvality BIO), nejlépe bez chemických náhražek a konzervantů.

 

Cena oběda a odpolední svačiny je 50,- Kč/den/dítě.

 

Odhlašování obědů:

Pokud je oběd odhlášen do 20:00 (docházková tabulka) předcházejícího dne, povinnost úhrady oběda zaniká. Pozdější odhlašování je možné jen po předchozí domluvě s rodičem, který oběd připravuje.

Pitný režim je zajišťován v zázemí lesního klubu. Vždy bude připraven bylinný či ovocný čaj, přírodní šťáva či jiný nápoj pro děti.  Preferujeme nápoje bez cukru. Na dobrý pitný režim dohlíží průvodci.

 

5. 7.     Doba odpočinku

Odpočinek po obědě probíhá od 13.30 do 14.30 hod. Během něj děti spí nebo jinak odpočívají. Při odpočinku průvodci dětem předčítají z knížky. V letních měsících mohou děti odpočívat venku. V zimě se děti na odpočinek uchylují do vnitřních prostor zázemí. Děti jsou z domova vybavené vlastní dekou/spacákem a polštářkem. Tuto výbavu používají během odpočinku a nechávají ji na předem určeném místě v jurtě.

V čase odpočinku probíhá v některé dny předškolní příprava, které se účastní děti předškolního věku (5+).

5. 8.     Informace o zdravotním stavu dítěte

Průvodce při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Rodič je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (případně dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

Průvodce může odmítnout dítě do lesního klubu přijmout, pokud usoudí, že není dítě zdravé (teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.)

Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v lesním klubu (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni.

V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno průvodcem a oznamuje jej při vyzvedávání dítěte. Rodiče jsou povinní informovat průvodce o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem.

Očkování dítěte není podmínkou při přijetí dítěte k docházce do lesního klubu.

Někteří průvodci v rámci svého vzdělání absolvovali kurz první pomoci a mají zdravotní průkaz pro manipulaci s potravinami.

Průvodci mají k dispozici v lesním klubu plně vybavenou lékárničku. Do lesa je průvodce vybaven lékárničkou první pomoci.

5. 9.     Vybavení  a oblečení dítěte pro pobyt v lesním klubu

5. 9. 1.  Vybavení

Na začátku docházky do lesního klubu si děti do zázemí klubu přinesou:

Podepsanou tašku s náhradním oblečením včetně obuvi.

Obsah vaku rodič přizpůsobuje aktuálnímu počasí a roční době. Náhradní oblečení musí být kompletní náhrada oblečení, které má dítě v danou chvíli na sobě. Vak (taška) zůstává v zázemí lesního klubu. Při vyzvedávání dítěte je dobré zkontrolovat, co z vybavení bylo přes den použito a co je nutné doplnit.

Vybavení na dobu odpočinku: deka/spacák, polštářek.

Pro zajištění pitného režimu v zázemí potřebuje dítě vlastní hrníček.

Každý den si děti přinesou:

Nepromokavý batůžek (nebo s pláštěnkou) s nastavitelnými popruhy a prsním pásem a v něm:

- dopolední svačinku v krabičce

- pití v láhvi nebo termosce (případně v termoobalu)

- pláštěnku

- náhradní „spodní“ oblečení nejlépe v nepromokavém obalu, v chladném období náhradní rukavice

- kapesník/y

Náhradní oblečení z vaku, které rodiče předchozí den kvůli ušpinění apod. odnesli.

5. 9. 2. Oblečení

Prosím počítejte s tím, že děti si budou chtít pobyt v lese užít a my jim v tom nebudeme bránit. Vybavte je tedy takovým oblečením, u kterého nevadí ušpinění či případné poškozeníVšechno oblečení je nutné mít podepsané pro lepší orientaci průvodců.

 

Pravidla oblékání při pobytu v lesním klubu:

Základem oblékání je cibulovité vrstvení (lépe více vrstev než jedna tlustá).

Podzimní a jarní varianta

V tomto přechodném období se počasí a teplota během dne může velmi lišit. Základem jsou dobré nepromokavé boty – trekového, pohorkového typu. Při hodně deštivém počasí se děti přezouvají do holínek. V teplejších dnech obvykle stačí tričko (thermo nebo bavlněné), tepláky nebo plátěné kalhoty a mikina. V chladnějších a deštivých dnech je vhodné přes tepláky obléct nepromokavé pogumované kalhoty oblečené přes nepromokavou bundu (kvůli usnadnění vysvlékání při potřebě).

Zimní varianta

V zimním období je důležitá teplá pevná a hlavně voděodolná obuv, nepromokavá bunda popřípadě pláštěnka, nepromokavé kalhoty, čepice a rukavice (v batůžku náhradní rukavice a ponožky). Nahoře i dole by měly děti mít sytém nejméně tří vrstev – tzv. cibulové vrstvení. První vrstva funkční prádlo, druhá vrstva fleece nebo vlna nebo oboje (ve vlně se děti tolik nepotí a lépe větrá), třetí vrstva nepromokavá izolující. Bavlna není pro toto počasí vhodným materiál, protože když se dětí zpotí, zůstane mokrá a na tělíčku studí.

 

Letní varianta

V teplejší počasí, kdy teploměr ukazuje 15 a více stupňů doporučujeme pokrývku hlavy – kšiltovka, čepeček atd. Oblečení do lesa může mít dlouhý rukáv i nohavice z důvodu ochrany před klíšťaty a případnými odřeninami. Doporučujeme lehké a vzdušné materiály. V lese je i při vysokých teplotách chládek a tak dlouhé rukávy a nohavice z lehkého materiálu poslouží jako izolace. Obuv by měla být pevná a uzavřená. Při chladnějším počasí je dobrá ještě fleecová mikina, šusťáková bunda a šusťáky nebo tepláky.

6. Pravidla pobytu v zázemí klubu

BRIGÁDY, WORKSHOPY, SLAVNOSTI A jiný POBYT na pozemku

Prosíme rodiče a ostatní návštěvníky o seznámení se s pravidly a jejich respektování. V případě první návštěvy je potřeba s nimi obeznámit i svoje děti a doprovod.

 

Při pobytu na zahradě lesního klubu mimo jeho provoz (před odevzdáním dítěte, po převzetí dítěte při vyzvedávání, při slavnostech, společných brigádách a workshopech) jsou za děti zodpovědní jejich zákonní zástupci a jsou povinni dohlédnout na respektování pravidel.

 

Pravidla jsou určena zejména pro zachování bezpečnosti jednotlivců i skupiny:

1.    Při příchodu a odchodu ze zahrady za sebou zavíráme branku včetně zajištění záklopky.

2.    Na zahradě se můžeme pohybovat volně. Do jurty se přezouváme a neběháme v ní.

3.    S klacky neběháme a nechodíme pod přístřešek ani do jurty.

4.    Nelezeme na hromady dříví.

5.    Na strom lezeme pouze v případě, že s tím seznámíme dospělého, který nám při obtížích může pomoci.

6.    Ke stromům a rostlinám se chováme s úctou. Neničíme nic záměrně a nelámeme větve stromů.

7.    Všechny věci mají své místo, po použití je na ně uklízíme. Nenecháváme na zahradě ležet pilu, sekeru, hrábě apod.

8.    S nářadím děti pracují vždy pod dohledem dospělého.

9.   Na vrbičkové stavby se nevěšíme ani s nimi nelomcujeme.

10.  Prostor ohniště kolem hořícího ohně slouží pro posezení nebo opečení si jídla. Není určen pro hru, běhání apod.

11.  Do ohně nešťouráme a nevytahujeme z něj žhavé klacky.

 

Děkujeme, že při nedodržení pravidel a zvláště při nebezpečné situaci pomůžete zasáhnout a poučit neznalého. I v tom případě, že se nejedná o vaše dítě nebo rodiče!