O Klubu · Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO RODINNÉHO KLUBU NA TIŠNOVSKU KALUŽNÍČEK

 

  1.    Úvod

Provozní řád Lesního rodinného klubu na Tišnovsku Kalužníček (dále jen „Kalužníček“) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování Kalužníčku. Provozní řád je nezbytnou součástí dohody mezi rodiči a provozovatelem – spolkem Za sebevědomé Tišnovsko, z. s.; IČ: 26635160, se sídlem Mánesova 706,66603Tišnov (dále jen „provozovatel“).

Provozní řád je platný od 3.7.2020 do nahrazení novým provozním řádem. Aktuální provozní řád je umístěn v zázemí Kalužníčku a na webu Kalužníčku (http://lesniklub.tisnovsko.eu/). Rodiče dětí registrovaných k docházce jsou povinni se seznámit s obsahem provozního řádu nejpozději při podpisu Dohody o podmínkách účasti dítěte na aktivitách LRKT Kalužníček.

1. 1.   Kontaktní informace

Za sebevědomé Tišnovsko, z. s., provozovatel klubu

IČ: 26635160

Mánesova 706,66603Tišnov

Bankovní spojení: Era/ Poštovní spořitelna

Č.ú. 279495396/0300

Lesní rodinný klub na Tišnovsku Kalužníček

1. 2. Adresa provozu LRKT Kalužníček

Lomnička 101, 66601 Lomnička

Parcela č. 492/1

k.ú. Lomnička

 

http://lesniklub.tisnovsko.eu/

nesporova.adela@gmail.com

 

2.   Provozní informace

2. 1.   Provozní podmínky

 

Spolek ZasebevědoméTišnovsko,z. s.provozuje LRKT Kalužníček. Jednáse klub, jež zajišťuje prožitkovýprograminspirovanýlesnímateřskouškolouprodětipředškolníhověkuod3do7letarodičesmladšímidětmi,kterýprobíhá od září do června, od pondělí do pátku,zakaždéhopočasívenku od 8 do 16 hodin se zázemím v jurtě.

 

Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. Docházka dítěte do Kalužníčku začíná, pokud není domluveno jinak, 1. dne daného měsíce (např. 1. září).

Přibližně jednou za měsíc mohou být v programu výlety, které mohou znamenat sraz na jiném místě. Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, které se akcí účastní.

Provoz Kalužníčku neprobíhá během státních svátků a většiny školních prázdnin: podzimní, vánoční, jarní, velikonoční, částečně letní. Za tyto volné dny nevzniká nárok na vrácení úplaty za účast dítěte.

 

V době prázdnin zajišťuje LRKT Kalužníček tzv. „prázdninový provoz“, jehož podmínky jsou uvedeny dále v provozním řádu. Během prázdnin mohou být organizovány příměstské a putovní tábory, na jejichž provoz se tento provozní řád vztahuje jen v omezené míře. Konkrétní podmínky provozu příměstských a putovních táborů budou zveřejněny v dostatečném předstihu před jeho zahájením.

 

Provoz Kalužníčku je celodenní od 8:00 do 16:00 pondělí-pátek.

 

Kapacita skupiny na den je maximálně 21 dětí. Se skupinou dětí pracují průvodci. Pokud zájem rodičů převažuje kapacity klubu, vede provozovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit a kritérií stanovených dále v provozním řádu.

 

2. 2.   Zázemí

Zázemím Kalužníčku je jurta, která je vybavena dřevěnou zateplenou podlahou, kamny a kompletním zateplením, stolečky, židličkami a matracemi pro odpočinek dětí. V těsné blízkosti jurty se nachází přístavba, jejíž součástí je umývárka, pilinová kompostovací toaleta a šatnička. Dohled nad správným užíváním toalety a vynášením toalety zajišťuje uklízečka. V přístavbě jsou dětem k dispozici nočníky. Na přístavbu navazuje terasa se stoly a lavicemi a prostorem pro odkládání batohů a ušpiněného oblečení. Na pozemku se dále nachází sklad na nářadí a pomůcky. Zahrada má rovinný zatravněný terén s několika ovocnými a okrasnými stromy, ohništěm, dětskou kuchyňkou, blátovištěm, bylinkovou spirálou aj.

Vybavení jurty, přístavby a terasy umožňuje pohodlné sezení dětí a uložení pomůcek a náhradního oblečení. V případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát a odpočinout si. Stravování (oběd a svačiny)probíhá v jurtě či na terase. Jurta je pak místem pro odpolední odpočinek dětí.

Voda je zajištěna každodenně přivezenými barely s čerstvou vodou plněnými z veřejného vodovodu v domácnosti. Průvodce připraví teplou vodu před příchodem dětí ohřevem na kamnech, v rychlovarné konvici či na plynovém vařiči a přelitím do várnice s kohoutkem. Tím je zajištěna teplá tekoucí voda na umytí rukou apod.

 

Úklid zázemí zajišťují každodenně uklízečka, a to vždy v odpoledních hodinách.

 

2. 3.   Putovní skupinka

Souběžně k pravidelné docházce je možné dítě zapsat do tzv. „putovní skupinky“. Do této skupinky je nutné dítě předem přihlásit. Tato skupinka umožňuje pravidelné čtvrteční putovní celodenní výlety po Tišnovsku. Putovní skupinka není vázaná na zázemí jurty. Na každý čtvrtek je domluveno nouzové zázemí pro případ extrémně špatného počasí (klubovny, DDM, podkroví u spřátelených rodin,....) a pro odpočinek v teple (mezi 14-16h). Skupinka je pro 10 dětí od 4 let, které tuto fyzicky i psychicky náročnější variantu zvládnou. Tato varianta je bez oběda. Dítě má z domu v batůžku připravenou svačinu na celý den.

 

2. 4.   Zápis dítěte k docházce

Zápis dětí do Kalužníčku probíhá:

Průběžně zejména podle zájmu rodičů o docházku a případně volných kapacit Kalužníčku, a to zasláním vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k docházce do LRKT Kalužníčekkontaktní osobě provozovatele prostřednictvím e- mailu nesporova.adela@gmail.com. Žádost je k dispozici na stránkách http://lesniklub.tisnovsko.eu/?file=o-klubu/podminky-prijeti

 

Hromadně vždy od 1. dubna, a to zasláním vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k docházce do LRKT Kalužníčekkontaktní osobě provozovatele prostřednictvím e- mailu nesporova.adela@gmail.com (scan vyplněné žádosti) nebo doručením na sídlo provozovatele. Žádost je k dispozici na stránkách http://lesniklub.tisnovsko.eu/?file=o-klubu/podminky-prijeti.

 

2.5.   Podmínky přijetí

Na přijetí dítěte do Kalužníčku není nárok. O přijetí dětí rozhoduje provozovatel, přičemž je pro přijetí rozhodující:

 

Obecná kritéria přijetí

 

Před nástupem do Kalužníčku doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem, Koncepcí Lesního rodinného klubu na Tišnovsku Kalužníček a Dohodou o podmínkách účasti děti na aktivitách LRKT Kalužníček. Po předchozí domluvě navštíví rodič společně s dítětem Kalužníček osobně a seznámí se s prostředím, zázemím a průvodci.

 

Kalužníček neposkytuje povinnou předškolní docházku. Předškolákům Kalužníček zajišťuje průpravu v předškolní přípravě. K povinné předškolní přípravě musí být dítě nahlášeno v odpovídající instituci. 

V možnostech Kalužníčku není přijímat děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

2.6.   Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na http://lesniklub.tisnovsko.eu/?file=aktuality. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Termín zveřejnění je vždy od 15. dubna. V seznamu budou děti uvedeny pod evidenčním číslem, které bude rodičům zasláno emailem. Dítě může navštěvovat Kalužníček od začátku školního roku či jiného předem stanoveného termínu za těchto podmínek:

 

2. 7.   Návštěvní den

Pokud si rodič není jist, jak jeho dítě zvládne pobyt v Kalužníčku, je rodinám umožněn návštěvní den, kdy může do Kalužníčku přijít rodič s dítětem a účastnit se programu s průvodci. Je to možnost pro rodiče, kteří teprve zvažují docházku dítěte do Kalužníčku. Využití této možnosti je třeba nejprve předem nahlásit koordinátorce a domluvit, kdy a jak návštěvní den proběhne. Lze se domluvit i na více návštěvních dnech. Průvodci v tomto případě za dítě nenesou odpovědnost. Rodiče s dětmi musí respektovat pravidla provozu Kalužníčku.

 

2. 8.   Modely docházky

a) Celotýdenní docházka. Dítě se účastní aktivit Kalužníčku samostatně pět dní v týdnu v době jeho provozu.

b) Dvoudenní, třídenní, čtyřdenní docházka. Dítě navštěvuje Kalužníček v dny, které rodiče uvedli v evidenčním listu dítěte a byly potvrzeny provozovatelem.

 

2. 9.   „Prázdninový provoz“ LRKT Kalužníček

V průběhu hlavních (letních) prázdnin je zajišťován tzv. „prázdninový provoz“. Probíhá maximálně po dobu 3 týdnů a je určen prioritně dětem přihlášeným k docházce v aktuálním školním roce. Termín prázdninového provozu je rodičům oznámen nejpozději do konce února. Na prázdninový provoz je na výzvu koordinátorky nutné dítě předem přihlásit nejpozději do konce dubna. Po tomto termínu v případě nenaplněné kapacity mohou být místa za úplatu poskytnuta dětem mimo pravidelnou docházku. Rodiče dětí mimo pravidelnou docházku přihlašují své dítě na prázdninový provoz Přihláškou k prázdninovému provozu. Maximální kapacita je 11 dětí na den. Dětem se věnuje jeden průvodce a dobrovolník. Režim dne odpovídá běžnému režimu dne Kalužníčku. Na prázdninový provoz se nevztahuje povinnost uzavření Dohody o podmínkách účasti dítěte na aktivitách LRKT Kalužníček.

 

2. 10.   Víkendové pobyty Kalužníčku

Pro rodiče a děti je 2x ročně Kalužníčkem organizován víkendový pobyt. Termíny pobytu jsou stanoveny nejpozději 1. září. Vždy se jedná o víkendový „adaptační“ pobyt na podzim a další pobyt na jaře. Účast na víkendovém pobytu je otevřena celým rodinám, které mají přihlášené dítě k pravidelné docházce  vKalužníčku a je dobrovolná.

 

2. 11.   Klubík Kalužníčku

Pro skupinu rodičů a dětí (většinou mladší 3 let)je každé úterý organizován Klubík Kalužníčku (dále jen „klubík“). Jeho provozní doba je od 9.30 do 13.00 a probíhá v zázemí Kalužníčku či na jiném místě určeném nejpozději týden před konáním schůzky. Provoz klubíku může být zahájen po přihlášení minimálně 5 rodin. Maximální kapacita klubíku je 10 rodin. Klubík vede jedna průvodkyně s možnou účastí svých dětí dle principů Kalužníčku. Pro rodiče a děti bude vždy připravený program, který děti a rodiče mohou využít, nebo jen tak mohou být se skupinkou. Klubík Kalužníčku nezajišťuje rodinám svačinu a oběd. Přihlášení do klubíku je možné podle zájmu rodin o účast v klubíku a případně volných kapacit klubíku, a to zasláním vyplněné Přihlášky do klubíku LRKT Kalužníčekkontaktní osobě provozovatele prostřednictvím e- mailu nesporova.adela@gmail.com. Přihláška do klubíku LRKT Kalužníček je k dispozici na stránkách Kalužníčku http://lesniklub.tisnovsko.eu/?file=klubik-kaluznicku.

 

3. Finanční podmínky

Rodiče, kteří mají zájem o docházku dítěte do Kalužníčku se zavazují hradit úplatu za účast dítěte (dále jen „platba“). 

Výše platby jsou následující:

2 dny v týdnu:  roční platba 28 800 Kč, tzn. 2400 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců

3 dny v týdnu:  roční platba 38 400 Kč, tzn. 3200 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců

4 dny v týdnu:  roční platba 44 400 Kč, tzn. 3700 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců

5 dnů v týdnu:  roční platba 48 000 Kč, tzn. 4000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců

 

Půldenní docházka je možná pouze za cenu celodenní docházky.

 

Platbazaúčastdítětev Kalužníčku je prováděnapřevodemna účet provozovatele - čísloúčtu 279495396/0300,přičemž do poznámek se uvede  JMÉNO DÍTĚTE + MĚSÍCE, za které je platba hrazena. Nebo je platba možná hotově do rukou koordinátorky či průvodců. Platbu je možno hradit v pravidelných měsíčních splátkách, a to nejpozději do 20. dne měsíce, který předchází o měsíc začátek docházky do Kalužníčku, nedohodne-li se zástupce s provozovatelem jinak. (příklad termínu platby: za docházku v měsíci listopadu  je nutno platbu uhradit do 20. září daného roku).

 

Platební termíny:

Termín splatnosti platby (den/měsíc)

Měsíc docházky, za který je hrazeno

do 20. 7.

září

do 20. 8.

říjen

do 20. 9.

listopad

do 20. 10.

prosinec

do 20. 11.

leden

do 20. 12.

únor

do 20. 1.

březen

do 20. 2.

duben

do 20. 3.

květen

do 20. 4.

červen

do 20. 5.

červenec

do 20. 6.

srpen

Rodičům dítěte nastupujícího docházku mimo začátek školního roku bude vystaven platební výměr s termíny podle individuální domluvy s následným přechodem na uvedené termíny plateb.

Poměrná část již uskutečněné platby za docházku dítěte se na vyžádání rodiče vrací pouze v případě omluvené a doložené dlouhodobé nemoci dítěte, a to od 4. týdne trvání této nemoci.

Ceny nezahrnují stravné.

Kalužníček zajišťuje dětem stravu formou oběda. Cena za dětskou porci je 56,- Kč. Rodič je povinen zaplatit stravné formou paušálu na účet 279495396/0300. Měsíční úhrada za obědy se platí trvalým příkazem předem, a to do 1. dne daného měsíce. Do zprávy pro příjemce uvede rodič jméno dítěte. Vyúčtování stravného probíhá 2x ročně, v lednu a v červenci.

Počet dní docházky

Měsíční sazba za oběd

Měsíční sazba za oběd pro děti přihlášené do putovní skupiny

2 dny v týdnu

448,- Kč

224,- Kč

3 dny v týdnu

672,- Kč

448,- Kč

4 dny v týdnu

896,- Kč

672,- Kč

5 dnů v týdnu

1120,- Kč

896,- Kč

 

Ceny nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, které se akcí účastní. Kolik akce stojí, sdělí průvodce rodičům předem a rodiče finanční obnos předají průvodci při předání dítěte.

 

Ceny nezahrnují víkendové pobyty. Jejich cena je oznámena nejpozději měsíc před víkendovým pobytem.

 

Provozovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši plateb za docházku do Kalužníčku a modely docházky, které je povinen nejméně 2 měsíce před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách.

Poplatek (300,- Kč) návštěvní den je potřeba provést po předchozí domluvě návštěvního dne s koordinátorkou na účet provozovatele 279495396/0300, nebo hotově do rukou koordinátorky či průvodců. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte ND+Vaše jméno.

 

Financování Klubíku Kalužníčku

Rodiče, kteří mají zájem o Klubík Kalužníčku se zavazují hradit úplatu za účast rodiny (dále jen „platba“). Platba je stanovena na 2500 Kč za 10 setkání (tzn. 250 Kč za jedno setkání za rodinu), která jsou potřeba vyčerpat v rámci 4 měsíců. Rodina, jež má uhrazeno 10 setkání má vždy možnost se zúčastnit setkání. Jednorázový vstup je zpoplatněn 300 Kč za rodinu a je možný jen v případě volné kapacity klubíku. Platbazaúčast rodiny klubíku je prováděnapřevodemna účet provozovatele - čísloúčtu 279495396/0300,přičemž do poznámek se uvede  KLUBÍK + JMÉNO RODINY, za kterou je platba hrazena. Nebo je platba možná hotově do rukou koordinátorky či průvodců.

Provozovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši plateb za účast rodiny v klubíku Kalužníčku či změnit den konání klubíku. Tyto změny je povinen nejméně 2 měsíce před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu rodiče a oznámit na webových stránkách.

 

3. 1.   Dary pro LRKT Kalužníček

Provozovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro náplň činnosti LRKT Kalužníčku.

 

Možnosti darování:

1. Vkladem na účet číslo: 279495396/0300

2. Předáním finančního daru v hotovosti do rukou provozovatele.

3. Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle toho, kolik stála nebo obvykle stojí věc, která byla rodiči darována.

Potvrzení o daru:

Poté, co obdržíme dar, vypíšeme dárci příjmový pokladní doklad a následně zašleme či předáme dárci:

A) potvrzení o přijatém daru (pokud je to dar do 5 000,- Kč)

B) darovací smlouvu (pro dary nad 5 000,- Kč)

Dar v minimální výši 1000 Kč, kdy dárcem je fyzická osoba nebo 2000 Kč, kdy dárcem je podnikatel (právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru, které od nás obdržíte, poslouží jako účetní doklad.

4.    Předávání dětí do Kalužníčku, vyzvedávání a omlouvání dítěte, rezervační systém

4. 1.    Předávání dítěte

Provozní doba Kalužníčku je od 8:00 do 16:00.

Rodiče nebo jimi zvolení zástupce předávají dítě od 8:00 do 9.30 v zázemí LRKT Kalužníčku, Lomnička 101, 66601.  Na pozemek je možné vcházet brankou se záklopkou.

 

V případě, že je v rámci programu naplánován výlet nebo akce mimo zázemí Kalužníčku, může být způsob předání dětí předem dohodnut jiným způsobem. Tento způsob je oznámen rodičům vždy předem SMS a/nebo e-mailem.

Rodiče dbají na řádné zajištění branky jak při příchodu, tak při odchodu.

Průvodce přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte, tj. rodič slovně oznámí, že předává dítě a průvodce slovní reakcí předání potvrdí.Rodič při předávání dítěte průvodce informuje o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v Kalužníčku. Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.

Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu Kalužníčku. Účast na společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je velmi důležitou součástí programu.

4. 2.   Vyzvedávání dítěte

Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami  je do 16 hod v zázemí Kalužníčku, popřípadě na jiném předem určeném místě (týká se např. výletů a putovní skupinky).U dětí mladších 4 let velmi doporučujeme vyzvedávání dětí do 13.45 hod, a to z důvodu náročnosti programu Kalužníčku a potřeb dítěte.

V zázemí rodič zkontroluje stav vybavení dítěte potřebné pro další dny programu a případně doplňuje náhradní oblečení, které je uloženo v zázemí Kalužníčku. Dochvilnost při vyzvedávání dítěte je nutná. Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne v Kalužníčku (úrazy, hádky, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte.

V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo případně promočení či prochladnutí dítěte bez možnosti situaci řešit vlastními silami průvodců Kalužníčku, musí být po předchozím oznámení rodičům dítě vyzvednuto dříve.

4. 3.    Rezervační systém, odhlašování dítěte a náhrady

Kalužníček využívá rezervační systém pro zajištění docházky dětí. Rezervační systém umožňuje rodičům dítě odhlašovat z docházky a přihlašovat v rámci náhrad. V případě absence dítěte v Kalužníčku, např. z důvodu onemocnění, je třeba dítě odhlásit z docházky nejpozději do 7:30 daného dne. Tímto vzniká nárok na náhradní docházku v jiný den, který si rodič sám vybere a zaklikne v rezervačním systému (je-li volná kapacita). Možnost výběru náhradní docházky je 60 dní od absence. Odhlásí-li rodič dítě po 7:30 daného dne, nárok na náhradní docházku nevzniká. Odkaz na rezervační systém je uveden na stránkách LRKT Kalužníček a je rodičům zaslán nejpozději v druhé polovině srpna.

Děti přihlášené do „putovní skupinky“ mají v rezervačním systému Kalužníčku vedenou čtvrteční docházku v „putovní skupině“. V případě neúčasti a odhlášení dítěte do 20.00 předcházejícího dne si mohou vybrat náhradu standartně ve skupině se zázemím v jurtě. Děti, které do putovní skupiny zapsány nejsou, se do ní mohou přihlásit formou náhrady, je-li volná kapacita.

 

5. Chod Kalužníčku

5. 1. Pravidla pobytu v zázemí Kalužníčku

Pravidla v zázemí Kalužníčku jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu Kalužníčku. Pravidla pobytu v zázemí Kalužníčku, budou k dispozici v zázemí Kalužníčku. Jelikož zázemí Kalužníčku je otevřené rodičům, jejichž dítě navštěvuje, je nutné respektovat předem domluvená pravidla, aby se skupina pod vedením průvodce mohla nerušeně věnovat společným aktivitám.

 

5. 2.     Pravidla lesa

Pravidla lesa jsou pilíře bezpečnosti, jež pomáhají průvodcům i dětem se společně pohybovat a fungovat v lesním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem pravidelně připomínány, tak aby se staly přirozenou součástí společného fungování skupiny.

 

5. 3.     Rytmus dne, měsíce a  roku v Kalužníčku

Dítě má přirozenou potřebu rytmu nejen, co se týká spánku a bdění, klidu a aktivity, ale i opakování pohybu, zvuku a rytmu. Proto je důležitý rytmus dne, měsíce i roku.

Denní rytmus

8.00 – 9.30 scházení dětí, volná hra a činnosti dle vlastní volby,

mezi 9.30. – 10.00 ranní kruh, společné přivítání, vzájemné seznámení a počítání, nastínění programu dne, uvědomění dne, měsíce, počasí.

Do 13.00 výprava, hygiena po návratu z výpravy

13.00 – 13.30  předobědový rituál, společný oběd, hygiena

13.45 doporučený čas pro vyzvedávání dětí mladší 4 let

13.45 – 14.30  odpočinek v pelíšku

14.30 – 16.00 odpolední program, volná hra, svačina

 

Denní rytmus „putovní skupinky“

9.00 – 9.30 scházení dětí na předem určeném místě

9.30 – 14.00 putování

14.00 – 16.00 odpočinek v cíli putování, ohlédnutí za prožitky dne, hraní, čtení, předškolní

příprava, vyzvedávání dětí

 

 

Měsíční rytmus

Rytmus roku je utvářen střídáním měsíců. Vnímáme proměny přírody v daném měsíci, náladu roční doby a navazujeme na  lidové tradice konkrétního období. Z lesa si přinášíme přírodniny do zázemí Kalužníčku. 

Rytmus roku

Rytmus roku vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. V pedagogickém programu navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Podrobný popis je uveřejněn v Koncepci Lesního rodinného klubu na Tišnovsku, která je volně přístupná na webových stránkách Kalužníčku.

5. 4.    Průvodci

Se skupinou maximálně 21 dětí pracují nejméně dva průvodci. Někteří z průvodců mají vysokoškolské vzdělání z oblasti pedagogiky. Všichni pak mají zkušenosti v oblasti předškolního vzdělávání a sdílí nadšení pro práci v Kalužníčku.

Programu se mohou zúčastňovat i dobrovolníci. Mohou jimi být rodiče docházejících dětí, studenti VŠ nebo dobrovolníci z jiných zemí EU zprostředkovaní Domem zahraniční spolupráce. Odpovědnost za děti přebírají pouze průvodci nikoliv dobrovolníci.

Průvodci se dále vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji.

Průvodci v rámci svého vzdělání absolvovali/ absolvují kurz první pomoci a mají zdravotní průkaz pro manipulaci s potravinami. Při práci s dětmi se průvodci inspirují koncepcí „Respektovat a být respektován“, montessori  a waldorfskou pedagogikou,  environmentální výchovou, ligou lesní moudrosti, zážitkovou pedagogikou a lesní pedagogikou.

5. 5.    Spolupráce a komunikace s rodiči

Chod Kalužníčku by se neobešel bez spolupráce s rodiči.

Komunitní způsob fungování Kalužníčku je nedílnou součástí jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí.

Dobré vztahy mezi průvodci a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti společných prožitků (rodičovské schůzky, slavnosti, brigády atd.)

Rodiče se tedy mohou podílet na chodu Kalužníčku (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace atd.). Nabídka možné výpomoci je rodičům průběžně sdělována.

Rodiče se podílejí na přípravě aktivit pořádaných pro děti Kalužníčku (příprava na slavnosti, narozeniny dětí, organizace výletů aj.)

Rodiče se podílejí alespoň 10 hodinami za pololetí na organizaci Kalužníčku konkrétní výpomocí (úkoly), které si vybírají na začátku školního roku nebo v jeho průběhu. Pokud se podílet nemohou/ nechtějí, uhradí symbolickou částku 500,- Kč/pololetí na účet 279495396/0300. Mezi konkrétní výpomoc patří například výpomoc na bleších trzích a jiných akcích určených pro veřejnost, brigády, koordinace obědů.

Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu Kalužníčku, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu.

Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s průvodcem.

Rodiče jsou pravidelně (týdně) informování o dění v Kalužníčku emailem a formou rodičovské schůzky.

Záležitosti spadající do kompetence průvodce řeší rodič s průvodcem.

Záležitosti týkající se organizačního charakteru související s formálními záležitostmi a prezentačními náležitostmi Kalužníčku a provozovatele řeší rodiče s koordinátorkou Kalužníčku.

Rodičovská schůzka: Program setkání připravuje koordinátorka spolu s rodiči, každý může do předem stanovené doby doplnit svá témata. Pozvánku s programem rozesílá koordinátorka nejpozději týden předem emailem. Rodiče jsou povinni se pravidelných setkání účastnit z důvodu zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti. Rodičovská schůzka se odehrává přibližně 1x za 2 měsíce, většinou ale dle potřeby.

 

Slavnosti: Rozpis plánovaných slavností je uveden v Harmonogramu pro daný školní rok. Slavnosti vycházejí z přírodních cyklů, lidových tradic a svátků.

 

5. 6.     Stravování

Stravování v Kalužníčku se skládá z dopolední svačiny, obědu, odpolední svačiny a pitného režimu.

 

Dopolední a odpolední svačinu  připravují dětem rodiče nejlépe do krabičky, jak je dítě zvyklé. Jídlo nesmí podléhat rychlému zkažení. Svačiny by měly splňovat zásady zdravého stravování a obsahovat nutričně vydatné a zdravé potraviny (celozrnné pečivo, cereálie, zeleninu, ovoce, ořechy). Sladkosti nejsou vhodnou svačinou. Do batůžku je třeba sbalit i láhev s pitím, v zimě termosku. Vše připravit tak, aby dítě bylo schopno obsloužit se samo. Obaly od potravin si děti odnášejí v krabičce zpět. Dopolední svačinu mají děti sbalenou v batůžku. Odpolední svačinu rodiče ukládají do termoboxu při ranním předávání dítěte. Na krabičce pro odpolední svačinu je uvedeno jméno dítěte.

 

 

Odhlašování obědů:

Pokud je oběd v rezervačním systému odhlášen do 12.00 předcházejícího dne, povinnost úhrady oběda zaniká.

Pitný režim je zajišťován v zázemí Kalužníčku. Vždy bude připraven bylinný či ovocný čaj, přírodní šťáva či jiný nápoj pro děti.  Preferujeme nápoje bez cukru. Na dobrý pitný režim dohlíží průvodci.

 

5. 7.     Doba odpočinku

Odpočinek po obědě probíhá od 13.45 nejméně do 14.30 hod (dle aktuální potřeby dítěte). Během něj děti spí nebo jinak odpočívají. Při odpočinku průvodci dětem předčítají z knížky. V teplých měsících mohou děti odpočívat venku. V zimě se děti na odpočinek uchylují do vnitřních prostor zázemí. Děti jsou z domova vybavené vlastní dekou/spacákem a polštářkem. Tuto výbavu používají během odpočinku a nechávají ji na předem určeném místě v jurtě.

 

5. 8.     Informace o zdravotním stavu dítěte

Průvodce při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Rodič je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (případně dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

 

Průvodce může odmítnout dítě do Kalužníčku přijmout, pokud usoudí, že není dítě zdravé (teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.)

Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v Kalužníčku (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni.

V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno průvodcem a oznamuje jej při vyzvedávání dítěte. Rodiče jsou povinní informovat průvodce o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem.

Někteří průvodci v rámci svého vzdělání absolvovali kurz první pomoci a mají zdravotní průkaz pro manipulaci s potravinami.

Průvodci mají k dispozici v Kalužníčku plně vybavenou lékárničku. Do lesa je průvodce vybaven lékárničkou první pomoci.

5. 9.     Vybavení  a oblečení dítěte pro pobyt v Kalužníčku

5. 9. 1.  Vybavení

Na začátku docházky do Kalužníčku si děti do zázemí přinesou:

Podepsané náhradní oblečení včetně obuvi.

Náhradní obleční a obuv rodič přizpůsobuje aktuálnímu počasí a roční době. Náhradní oblečení musí být kompletní náhrada oblečení, které má dítě v danou chvíli na sobě. Náhradní oblečení a obuv zůstává v zázemí Kalužníčku k tomu určeným krabicím. Při vyzvedávání dítěte je dobré zkontrolovat, co z vybavení bylo přes den použito a co je nutné doplnit.

Vybavení na dobu odpočinku: deka/spacák, polštářek (rodič zajistí pravidelné praní nejméně 2x měsíčně).

 

Každý den si děti přinesou:

Nepromokavý batůžek (nebo s pláštěnkou) s nastavitelnými popruhy a prsním pásem a v něm:

- dopolední svačinku v krabičce

- pití v láhvi nebo termosce (případně v termoobalu)

- pláštěnku

- náhradní „spodní“ oblečení nejlépe v nepromokavém obalu, v chladném období náhradní rukavice

- podložka na venkovní sezení (kousek karimatky atp.)

- kapesník/y

Náhradní oblečení, které rodiče předchozí den kvůli ušpinění apod. odnesli.

Podepsanou krabičku s odpolední svačinou, kterou rodič uloží do termoboxu při ranním předávání dítěte.

 

5. 9. 2. Oblečení

Prosím počítejte s tím, že děti si budou chtít pobyt v lese užít a průvodce jim v tom nebrání. Vybavte je tedy takovým oblečením, u kterého nevadí ušpinění či případné poškozeníVšechno oblečení je nutné mít podepsané pro lepší orientaci průvodců.

 

 

Pravidla oblékání při pobytu v Kalužníčku:

Základem oblékání je cibulovité vrstvení (lépe více vrstev než jedna tlustá).

Podzimní a jarní varianta

V tomto přechodném období se počasí a teplota během dne může velmi lišit. Základem jsou dobré nepromokavé boty – trekového, pohorkového typu. Při hodně deštivém počasí se děti přezouvají do holínek. V teplejších dnech obvykle stačí tričko (thermo nebo bavlněné), tepláky nebo plátěné kalhoty a mikina. V chladnějších a deštivých dnech je vhodné přes tepláky obléct nepromokavé pogumované kalhoty oblečené přes nepromokavou bundu (kvůli usnadnění vysvlékání při potřebě). V batůžku mají děti kromě náhradního spodního prádla tenké rukavice na chladná rána či náhlé změny počasí.

Zimní varianta

V zimním období je důležitá teplá pevná a hlavně voděodolná obuv, nepromokavá bunda popřípadě pláštěnka, nepromokavé kalhoty, čepice a rukavice (v batůžku náhradní rukavice a ponožky). Nahoře i dole by měly děti mít sytém nejméně tří vrstev – tzv. cibulové vrstvení. První vrstva funkční prádlo, druhá vrstva fleece nebo vlna nebo oboje (ve vlně se děti tolik nepotí a lépe větrá), třetí vrstva nepromokavá izolující. Bavlna není pro toto počasí vhodným materiál, protože když se dětí zpotí, zůstane mokrá a na tělíčku studí.

 

Letní varianta

V teplejší počasí, kdy teploměr ukazuje 15 a více stupňů doporučujeme pokrývku hlavy – kšiltovka, čepeček atd. Oblečení do lesa může mít dlouhý rukáv i nohavice z důvodu ochrany před klíšťaty a případnými odřeninami. Doporučujeme lehké a vzdušné materiály. V lese je i při vysokých teplotách chládek a tak dlouhé rukávy a nohavice z lehkého materiálu poslouží jako izolace. Obuv by měla být pevná a uzavřená. Při chladnějším počasí je dobrá ještě fleecová mikina, šusťáková bunda a šusťáky nebo tepláky.

6. Pravidla pobytu v zázemí Kalužníčku

BRIGÁDY, WORKSHOPY, SLAVNOSTI A jiný POBYT na pozemku

Prosíme rodiče a ostatní návštěvníky o seznámení se s pravidly a jejich respektování. V případě první návštěvy je potřeba s nimi obeznámit i svoje děti a doprovod.

 

Při pobytu na zahradě Kalužníčku mimo jeho provoz (před odevzdáním dítěte, po převzetí dítěte při vyzvedávání, při slavnostech, společných brigádách a workshopech) jsou za děti zodpovědní jejich zákonní zástupci a jsou povinni dohlédnout na respektování pravidel.

 

Pravidla jsou určena zejména pro zachování bezpečnosti jednotlivců i skupiny:

 

Děkujeme, že při nedodržení pravidel a zvláště při nebezpečné situaci pomůžete zasáhnout a poučit neznalého. I v tom případě, že se nejedná o vaše dítě nebo rodiče!