Letní tábory · Zásady ochrany osobních údajů

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ LESNÍHO RODINNÉHO KLUBU NA TIŠNOVSKU
KALUŽNÍČEK

(dále jen „LRKT Kalužníček):


Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen “GDPR”), které nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zde naleznete detaily námi prováděného zpracování osobních údajů a informace o Vašich právech, která máte v souvislosti s tímto nařízením.

 1. Správce osobních údajů:

Zřizovatel LRKT Kalužníček:
Spolek Za sebevědomé Tišnovsko, z.s,
IČ: 26635160
Sídlem Mánesova 706, 666 03 Tišnov
Zastoupený členkou správní rady Mgr. Adélou Nešporovou
Telefon: +420 607 088 593
E-mail:
nesporova.adela@gmail.com

Jakožto správci osobních údajů určujeme, jaké údaje zpracováváme, jakým způsobem, za jakým účelem, na základě jakého právního titulu a po jak dlouhou dobu. Také vybíráme další zpracovatele, kteří nám se zpracováním osobních údajů budou pomáhat.
Prohlašujeme, že osobní údaje zpracováváme pouze tehdy a v takovém rozsahu, pokud je to nezbytné pro námi stanovené účely. Dbáme na to, aby byly osobní údaje vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádíme pouze po nezbytně potřebnou dobu.

 1. Kategorie subjektů údajů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování:

 1. Uchazeči o zaměstnání:
  - identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem, např. v životopisu. Účelem je výběr vhodného uchazeče o zaměstnání. Právním titulem je jednání vedoucí k uzavření pracovní smlouvy, za tímto účelem data uchováváme až 6 měsíců po skončení výběrového řízení, případně déle na základě uděleného souhlasu uchazeče.

 2. Dobrovolníci:
  - identifikační a kontaktní údaje
  ; právním titulem je plnění smlouvy. Za tímto účelem osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu.
  - v případě Vašeho souhlasu zpracováváme fotografie, případně video záznamy, a to za účelem propagace klubu na webové stránce klubu, na sociální síti (FB lesního klubu) a na tištěných propagačních materiálech. Za těmito účely data uchováváme po dobu souhlasu nebo do jeho odvolání.

 3. Zaměstnanci:
  - identifikační a kontaktní údaje, účetní údaje. Zpracovávání údajů probíhá na základě právních titulů plnění smlouvy a plnění právní povinnosti dle zákoníku práce a zákona o účetnictví. Za těmito účely data uchováváme po dobu trvání smlouvy a následujících 10 let po roce, kterého se týkají (dle zákona o účetnictví).
  - fotografie, případně video záznamy, a to za účelem propagace klubu na webové stránce klubu, na sociální síti (FB lesního klubu) a na tištěných propagačních materiálech. Právním titulem je souhlas. Za těmito účely data uchováváme po dobu souhlasu nebo do jeho odvolání.

 4. Děti:
  - identifikační údaje, věk, trvalé bydliště
  ; účelem zpracování je vyřízení přihlášky do lesního klubu/na příměstský tábor. Právním titulem je plnění smlouvy. Za těmito účely data uchováváme po dobu docházky dítěte.
  - údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, název a kód pojišťovny, jméno pediatra, údaje o zdravotním stavu, údaje o případných alergiích a výživových omezeních. Účelem je docházka dětí do lesního klubu/na příměstský tábor včetně zajištění adekvátní zdravotní péče a zajištění stravy. Právním titulem je plnění smlouvy mezi lesním klubem a zákonnými zástupci. Za těmito účely data uchováváme po dobu docházky dítěte a následující 3 roky.
  - identifikační údaje, popis úrazu a okolností, při kterých k němu došlo, datum a místo události, průběh ošetření. Účelem je vedení evidence úrazů dětí, právním titulem je oprávněný zájem lesního klubu. Za tímto účelem data uchováváme po dobu 10 let od konce kalendářního roku, během kterého došlo k úrazu.
  - fotografie, případně video záznamy
  ; účelem je propagace klubu na webové stránce klubu, na sociální síti (FB lesního klubu) a na tištěných propagačních materiálech. Právním titulem je souhlas zákonného zástupce. Za těmito účely data uchováváme po dobu souhlasu nebo do jeho odvolání.
  - výtvarné výstupy
  ; účelem je prezentace aktivit a tvorby dětí v prostorách klubu. Právním titulem je souhlas zákonného zástupce. Za těmito účely data uchováváme po dobu souhlasu nebo do jeho odvolání.

 5. Zákonní zástupci:
  - identifikační a kontaktní údaje
  ; účelem je vyřízení přihlášky dítěte do lesního klubu/na příměstský tábor. Právním titulem je plnění smlouvy. Za tímto účelem data uchováváme po dobu docházky dítěte.
  - identifikační, kontaktní a platební údaje
  ; účelem je plnění právních povinností dle zákona o účetnictví. Za tímto účelem data uchováváme po dobu 10 let.
  - kontaktní údaje a údaje o členech rodiny
  ; účelem je potřeba kontaktu na člena rodiny dětí např. z důvodu vyzvedávání dětí. Právním titulem je plnění smlouvy mezi lesním klubem a zákonnými zástupci. Za tímto účelem data uchováváme po dobu docházky dítěte.

 

 1. Příjemci osobních údajů:

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

Žádné z osobních údajů nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii.

 1. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 

 1. Zabezpečení osobních údajů:

 

Osobní údaje zpracované v elektronické podobě chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií (využíváme hesla, antiviry), tištěné dokumenty jsou uloženy v uzamykatelných prostorách v místě bydliště koordinátorky lesního klubu a také v sídle zřizovatele lesního klubu. K osobním údajům dětí mají také přístup pedagogové (průvodci), kteří s dětmi pracují.

Přečtením tohoto dokumentu stvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zásadách GDPR v LRKT Kalužníček.


Souhlasím s pořizováním a zveřejňováním fotografií, videí a výtvarných výstupů dítěte (bez uvedení jména a příjmení dítěte) za účelem propagace lesního klubu na webové a facebookové stránce klubu a na tištěných propagačních materiálech. Fotografie/videa budeme zpracovávat pouze po dobu trvání souhlasu. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím písemného vyjádření na koordinatorka@kaluznicek.cz.